Õigusaktid

Välislepingud:

  1. Euroopa Patsiendi Õiguste Harta (2012) (ing. k.) http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf
  2. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon  https://www.riigiteataja.ee/akt/13073654
  3. Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta http://www.eihr.ee/el-i-pohioiguste-harta/

Eesti õigusaktid:

  1. EV Põhiseadus www.pohiseadus.ee
  2. Võlaõigusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/111042014013, vt 41. peatükk (link)
  3. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015015
  4. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015005#para10lg3
  5. Ravikindlustuse seadus

 

Print Friendly, PDF & Email