Mõisted

  • Patsient on füüsiline isik, kes on avaldanud soovi saada või kes saab tervishoiuteenust.
  • Patsiendi õigused – Erinevates õigusaktides sätestatud õigused. Ülevaatlikult sisalduvad patsiendi õigused Euroopa Patsiendi Õiguste Hartas, mis on riikide poolt vabatahtlikult täidetav dokument, mis põhineb Euroopa Põhiõiguste Hartal.
  • Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.
  • Tervishoiuteenuse osutamise lepinguga kohustub üks isik (tervishoiuteenuse osutaja) osutama oma kutsetegevuses teisele isikule (patsient) tervishoiuteenust, eelkõige vaatama patsiendi arstiteaduse reeglite järgi tema tervise huvides läbi, nõustama ja ravima patsienti või pakkuma patsiendile sünnitusabi, samuti teavitama patsienti tema tervisest ja ravi käigust ning tulemustest. Tervishoiuteenuse osutamine hõlmab ka patsiendi hooldamist tervishoiuteenuse osutamise raames, samuti muud tervishoiuteenuse osutamisega otseselt seotud tegevust.
  • Kodusünnitus on raseduse plaanikohase jälgimise ajal raseda soovil planeeritud, visiitide käigus eelnevalt kokku lepitud, väljaspool haiglat kodustes tingimustes ämmaemanda poolt vastuvõetud sünnitus.
  • Vältimatu abi on tervishoiuteenus, mida tervishoiutöötaja osutab olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse.
  • Psühhiaatriline abi on psüühikahäirete diagnostika, psüühikahäirega isiku ravi ja taastusabi ning psüühikahäireid ennetav tegevus. Psühhiaatrilist abi antakse vaba tahte avalduse alusel, st isiku soovil või teadval nõusolekul.
  •  Tahtest olenematu ravi kohaldamiseks saab kas psüühiliselt haige isiku või nakkushaige paigutada haiglasse kohtu loal. See on ainus alus nn sundravi kohaldamiseks Eestis.
Print Friendly, PDF & Email